Minőségpolitika
 

 

Minőségpolitika és környezetvédelmi követelményekAz Aszfaltút Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. vezetése kötelezettséget vállal arra, hogy a cégünk piaci helyzetének javítása és az építtetők igényeinek magasabb szinten való kielégítése érdekében rövidesen bevezeti minőségirányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) szabvány követelményeinek megfelelően, melynek alkalmazása jelzi Társaságunk elkötelezettségét a környezeti terén.  A megrendelői elvárások teljesítése érdekében cégünk vezetősége a minőségirányítási rendszer legfőbb célkitűzéseit az alábbiakban határozza meg:


1. Társaságunk telephelyére, építési helyszíneire munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet behozni és működtetni, amely – a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően - használata során és használaton kívüli állapotban sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós hatásértékeket nem lépi túl és zajszintje a berendezéstől elvárható – adott esetben jogszabályban előírt - értéket nem haladja meg.


2. Amennyiben a vállalt feladat teljesítése hulladékképződéssel jár, és az alvállalkozóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik, akkor a vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni a keletkező hulladéktípusnak megfelelő számú és nagyságú hulladékgyűjtő helyszínre telepítéséről (munkahelyi gyűjtőhelyek), és a keletkező hulladékoknak közvetlenül a gyűjtőbe történő helyezéséről. A keletkező veszélyes hulladékokat elkülönítetten, a szelektív gyűjtés szabályait betartva, a veszélyes hulladék megnevezésével, EWC kódjával ellátott gyűjtőedénybe kell gyűjteni oly módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.


3. A megtelt hulladékgyűjtőket - függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes vagy sem - a cég telephelyéről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg engedélyezett gyűjtőhelyre vagy lerakóhelyre kell szállítani, szállíttatni.


4. A veszélyes hulladékok esetében be kell tartani a veszélyes hulladékok kezeléséről kiadott 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletet, amelyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:


•  A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármely anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
•  A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
• Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek vagy szervezetnek lehet átadni, aki vagy amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi felügyelőség által kiadott engedéllyel.
•  Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik erre vonatkozó engedéllyel.


5. Biztosítani kell, hogy környezetszennyező anyagok a csapadékcsatornába, a felszíni és felszín alatti vizekbe vagy a talajra ne kerülhessenek. Ezért váratlan környezeti esemény (pl. olaj, üzemanyag, kommunális szennyvíz elfolyás, stb.) esetén értesíteni kell a helyi vezetőt, illetve ezzel párhuzamosan haladéktalanul meg kell kezdeni a környezeti vészhelyzet elhárítását. Felitató anyag (homok, perlit, rongy) minden munkahelyen, illetve telephelyen a kijelölt helyeken található.
 


Amennyiben a szerződéses tevékenység végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére utaló körülményeket észlel, azt szíveskedjen azonnal jelezni a kijelölt építésvezetőnél (név:..................................., tel.:.............................), ill. cégünk környezetvédelmi megbízottjánál (név:...................................., tel.:....................................).
Reméljük, hogy vállalt feladatait a Társaságunk részéről elvárt minőségben és az ismertetett követelményeknek megfelelően környezetkímélő módon sikerül teljesítenie.
 


A minőségpolitikai célkitűzések megvalósítása társaságunk minden munkavállalójának aktív közreműködésével oldható meg, így ennek széleskörű oktatása, a gyakorlatba való átültetése cégünk kiemelt feladata.
Minőségpolitikáját rendszeresen felülvizsgálja és minőségcéljait ennek megfelelően határozza meg.
A minőségirányítási rendszerét akkreditált szervvel tanúsíttatja, hogy ezáltal is erősítse a vevői kör megelőlegezett bizalmát.
 


A rendszer bevezetése, évenkénti felülvizsgálata és sikeres tanúsítása az Aszfaltút Kft. valamennyi vezetőjének feladata, mert ennek végrehajtása növeli a kivitelezések minőségi színvonalát, hozzájárul a társaság mind nagyobb piaci elismeréséhez és növeli a tevékenység gazdaságosságát.

Cylex Silver Díj. . .[Nyitólap] [Cégismertetö] [Aktuális munkák] [Referenciák] [Elérhetöség]. . . Látogatók száma: